Eurokoodi Help Desk Artikkelit

Eurokoodit – Tarkoitus

kirjoittanut | touko 7, 2021

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Eurokoodisarja koostuu tällä hetkellä 58 osasta. Eurokoodit kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Rakennusmateriaaleille on omat yksityiskohtaiset ohjeet. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden (NA) laatimista. Suomessa näiden kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa Ympäristöministeriö talonrakentamisen ja Väylävirasto siltojen osalta.

Eurokoodien helpdesk-sivujen tarkoitus on helpottaa eurokoodien käyttöä Suomessa. Sivuille on koottu ajantasainen tieto koodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä. Sivuille kootaan myös tietoa eri koodeihin liittyvistä oppi- ja käsikirjoista. Sivujen kautta on mahdollista kysyä koodeihin liittyvistä tulkinnoista sekä mahdollisesti niissä havaituista virheistä.

SFS – SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO

Suomen- ja englanninkielisiä eurokoodeja julkaisee ja myy SFS-Standardisointi. Ruotsinkielisiä eurokoodeja myy Swedish Standards Institute.

Eurokoodit

Eurokoodit ovat kokoelma suunnittelustandardeja. Eurokoodeissa määritellään miten rakenteita suunnitellaan lähtien periaatteista ja kuormista yksityiskohtiin saakka. Eurokoodit muodostavat yhdessä toteutus- ja tuotestandardien kanssa yhtenäisen kokonaisuuden rakenteiden suunnittelua ja toteutusta varten.

Eurokoodien merkitys EU:ssa

Euroopan unionin yksi päätehtävistä on edistää Euroopan sisäistä kauppaa. Rakennustuotteiden osalta vapaakaupan edistämisen päätyökalu on standardisointi. Rakentamisessa standardisoidaan tuotteita, toteutuksen määrittelyä, suunnittelua sekä tietomalleja.

Eurokoodien laadinta

Eurokoodit on laadittu CENin teknisessä komiteassa CEN/TC 250. TC 250:n alla toimivat alakomiteat kaikille eurokoodiosille (SC). Jokaista osaa varten toimii Suomessa oma seurantaryhmä.

Eurokoodien rakenne

Eurokoodeissa pääsääntöisesti osa EN 199x-1-1 sisältää yleiset suunnittelusäännöt ja talonrakentamista koskevat suunnittelusäännöt, osa EN 199x-1-2 sisältää palomitoitusta koskevat suunnittelusäännöt ja EN 199x-2 sisältää siltojen suunnittelua koskevat säännöt. Osat EN 199x-1-x sisältävät yleisiä suunnittelusääntöjä ja loput osat EN 199x-x(-x) koskevat tiettyjen rakenteiden suunnittelusääntöjä.

Eurokoodien rakenne noudattaa pääsääntöisesti seuraavaa sisällysluetteloa:

Esipuhe

1 Soveltamisala

2 Velvoittavat viittaukset

3 Termit, määritelmät ja symbolit

4 Suunnitteluperusteet

5 Materiaaliominaisuudet

6 Säilyvyys

7 Rakenneanalyysi

8 Murtorajatilat

9 Käyttörajatilat

Tämän jälkeen on eurokoodikohtaisia lukuja kuten esim.

Väsyminen

Yksityiskohtien suunnittelu

Liitosten suunnittelu

Normatiiviset liitteet

Informatiiviset liitteet

Eurokoodien muutos- ja korjaussivut

Eurokoodeihin on tehty lukuisia korjaussivuja (AC, corrigendum) sekä muutossivuja (A1, A2…, amendment). Korjaussivut sisältävät vain painovirheiden korjauksia. Muutossivut sisältävät teknisiä muutoksia. Korjaus- ja muutossivut on julkaistu erillisinä, mikä vaikeuttaa englanninkielisen standardiversion käyttöä. Suomenkielisissä versioissa korjaukset ja muutokset on viety pääsääntöisesti suoraan tekstin sisään.

Eurokoodien jatkokehitys

Eurokoodien jatkokehitystyö käynnistyi vuoden 2015 aikana, kun komissio myönsi rahoitusta seuraavan sukupolven eurokoodien laatimiseen. Alakomiteat aloittivat valmistelevat työt jo muutama vuosi aiemmin. Jatkokehitystyössä keskeisiä asioita ovat helppokäyttöisyyden sekä kansallisten valintojen vähentäminen. Samalla lisätään sellaisten yleisesti käytettyjen rakenteiden suunnittelusääntöjä, joiden suunnittelua nykyiset eurokoodit eivät kata.

Uudet eurokoodiversiot tulevat käyttöön arviolta 2025…2027. Eurokoodien piiriin tulee uusia materiaaleja sekä eurokoodeja laajennetaan kattamaan olemassa olevien rakenteiden arviointi ja vahvistaminen. Uudet eurokoodit kattavat lasirakenteiden, lujitemuovirakenteiden ja kalvorakenteiden suunnittelun. Kuormaosien määrä myös kasvaa, kun standardit, jotka koskevat huurtumisesta, jäätävästä sateesta ja räntäsateesta aiheutuvia jääkuormia sekä aalloista ja virtauksista aiheutuvia kuormia valmistuvat.

Kansalliset liitteet

Eurokoodien käyttö edellyttää, että kyseisessä maassa on laadittu kansalliset liitteet. Eurokoodeissa määritetään ne kohdat, joihin kansallisessa liitteessä voidaan antaa arvoja, kansallisia valintoja (NDP, Nationally Determined Parameters).

Kansallisia arvoja voidaan antaa kohtiin

  • joissa määritetään kansallinen varmuustaso (esim. varmuusluvut)
  • joissa otetaan paikalliset olosuhteet huomioon (esim. luonnonkuormien suuruus)
  • joilla on suuri vaikutus rakentamisen kustannustasoon (esim. säilyvyys/ käyttöikä).

Eurokoodien laadinnassa ei ole aina pystytty pääsemään yhteisymmärrykseen kaikkien mitoituskaavojen osalta, jolloin kompromissin löytämiseksi joihinkin kaavoihin on jätetty kansallisia valintoja.

Kansallisessa liitteessä esitetään myös informatiivisten liitteiden asema (voi käyttää, ei saa käyttää tai on pakko käyttää). Tämän lisäksi kansallinen liite voi viitata eurokoodin kanssa yhteensopivaan täydentävään aineistoon (Non Contradictionary Complementary Information, NCCI).

Kansalliset liitteet ovat useimmissa maissa standardeja. Suomessa rakentamisen ohjaus on perinteisesti tapahtunut viranomaisten toimesta ja kansalliset liitteet ovatkin viranomaisten laatimia. Ympäristöministeriö laatii kansalliset liitteet talonrakentamisen osalta ja liikenne- ja viestintäministeriö tien- ja sillanrakentamisen osalta.

Ympäristöministeriö on julkaissut kansallisen liitteen 46 eurokoodiosaan. Suunnitteluperusteita, kuormia ja geoteknistä suunnittelua koskevat kansalliset valinnat on annettu asetuksina. Asetuksia on täydennetty myös ohjeilla. Materiaalikohtaisten osien kansalliset liitteet on annettu kokonaan ohjeina. Kaikki kansalliset liitteet on julkaistu osana Suomen rakentamismääräyskokoelmaa Rakenteiden lujuus ja vakaus -sarjassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut kansallisen liitteen 12 eurokoodiosalle. Liikenne- ja viestintäministeriön kansalliset liitteet ovat kaikki ohjeita.

Eurokoodien ja toteutusstandardien välinen yhteys

Eurokoodit asettavat rakennustyön tarkkuudelle vaatimuksia, jotta mitoitussäännöt olisivat voimassa. Vaatimukset mittapoikkeamille on esitetty toteutusstandardeissa.

Eurokoodien ja tuotestandardien välinen yhteys

Eurokoodisuunnittelussa tarvittavat materiaaliominaisuudet löytyvät yleensä CE-merkityn rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta, ellei niitä ole esitetty suoraan eurokoodissa. Ominaisuudet ovat siis yhteensopivia eurokoodien mitoitussääntöjen kanssa.

Mikäli kantavan CE-merkityn rakennustuotteen kestävyys halutaan ilmoittaa suoritustasoilmoituksessa, niin se voidaan osoittaa eurokoodien mukaisilla mitoituslaskelmilla.

Harmonisoidut tuotestandardit, joita voidaan käyttää eurokoodisuunnittelun lähtötietoina tai joiden soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kestävyys osoitetaan eurokoodien mukaisilla mitoituslaskelmilla löytyvät osoitteesta henhelpdesk.fi.

HEN HELPDESK – WWW.HENHELPDESK.FI

Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja käsittelevältä sivustolta löytyy tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä sekä yksityiskohtaista tietoa harmonisoiduista tuotestandardeista

Eurokoodien keskeinen merkitys video-formaatissa

JRC on julkaissut 10 videota, joissa kerrotaan eurokoodeista ja niiden merkityksestä: What are the Eurocodes? The importance of the Eurocodes as design standards Overview and background to Eurocodes evolution Objectives for the Eurocodes evolution Who has been...

Toisen sukupolven eurokoodi-osia lausunnolla – päättynyt

Seuraavat eurokoodin osat ovat nk. enquiry-vaiheessa ja niistä pyydetään lausuntoja 16.5.2024 mennessä: EN 1990:2023/prA1 - Eurocode. Basis of structural and geotechnical design. Part 1: New structures prEN 1990-2 - Eurocode. Basis of structural and geotechnical...

Uusia eurokoodin osia on julkaistu

Seuraavat toisen sukupolven eurokoodit on julkaistu 28.3.2024: SFS-EN 1991-1-2:2024:en Eurocode 1. Actions on structures – Part 1-2: Actions on structures exposed to fire SFS-EN 1993-1-2:2024:en Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-2: Structural fire design...

Toisen sukupolven eurokoodit eivät ole vielä käytössä

Toisen sukupolven eurokoodeja on jo julkaistu. Standardit ovat saatavilla SFS:n verkkokaupasta ja ne saattavat jo kuulua jonkun yrityksen online-sopimukseenkin. Tästä huolimatta niitä ei saa vielä käyttää korvaamaan ensimmäisen sukupolven eurokoodeja. Niille ei ole...

Uusia eurokoodin osia on julkaistu

Seuraavat toisen sukupolven eurokoodit on julkaistu 1.12.2023: SFS-EN 1991-2:2023:en Eurocode 1. Actions on structures. Part 2: Traffic loads on bridges and other civil engineering works SFS-EN 1992-1-1:2023:en Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 1-1:...